مجموعه ای از شورت های نهال گروت به همراه چندین شخصیت جدید و غیرمعمول.