یک روانشناس، یک کشیش کاتولیک و یک کارآگاه برای مبارزه با جنایات ناشی از نیروهای ماوراء طبیعی تیم می شوند.