داستان عاشقانه پیچیده کلر و هنری و ازدواجی با مشکل... سفر در زمان را روایت می کند.