اسرار تنها بخشی از زندگی روزمره در شهر کوچک هملاک گرو در پنسیلوانیا است، جایی که تاریک ترین بدی ها در جلوی دید پنهان می شوند.