این سریال در قرن ششم روایت می شود و در دوره ی پادشاهی سیلا شرح داده می شود. هسته ی اصلی این داستان درباره ی جوانان با نشاطی است که در این دوره به خوبی و خوشی زندگی می کنند، آنها که هوارانگ نام داشتند ...