دو فرد بسیار متفاوت - یک دانش آموز موفق از نظر تحصیلی و یک دانش آموز بازنده آرام - با یکدیگر آشنا می شوند و دوستی ایجاد می کنند.