داستان این سریال درباره ی شخصی به نام اوه سو است که در سنین کم پدر خود را از دست داده و با سختی و مشقت های فراوانی روبرو شده تا توانسته در جامعه ای بی رحم رشد کند و خود را به عنوان فردی معمولی به چامع...