در مورد دو نفر هست که بهم نزدیک هستن و از هم جدا میشن حالا بعد از بیست سال دوباره همو دیدن