ساکنان یک شهر کوچک با قتل بی رحمانه یک دختر جوان و یک معلم دست و پنجه نرم می کنند.