داستان عشق بین وارثی که تلاش می کند میراث پدرش را نجات دهد، تنها هتل هفت ستاره کشور و مدیر هتلی که دشمن پدرش می شود که او را برای کمک به وارث رها کرده است.