مالوف ها، خانواده دوست داشتنی از گیره دنده ها و رانندگان بدلکاری، از شور و مهارت خود برای ساخت موتور خودرو و انجام کارهای وحشیانه پشت فرمان استفاده می کنند.