لوئیز، مادری مجرد با یک پسر و یک کار نیمه وقت در مطب روانپزشک را دنبال می کند. او با رئیسش رابطه عاشقانه برقرار می کند و با همسرش دوستی غیرمحتمل برقرار می کند.