یک ملودرام اداری که زندگی کاری و زندگی عاشقانه افراد شاغل در اداره هواشناسی کره را به تصویر می‌کشد که گرمتر از شب‌های گرمسیری و ضروری‌تر از باران‌های شدید محلی است.