شکارچیان و خطرناک ترین جنایتکاران را دنبال می کنند. آنها دنیا را نجات می دهند.