زنی به خانه دوران کودکی خود در شمال ایتالیا باز می گردد، که باعث ایجاد جنجال های وحشتناک می شود.