داستان وقایع مربوط به طلاق پر سر و صدای "دوک" و "دوشس آرگیل" در دهه 1960.