سفر یک مسافر زمان از آینده پسا آخرالزمانی را دنبال می کند که در روزگار کنونی در مأموریتی برای یافتن و ریشه کن کردن منبع طاعون مرگبار ظاهر می شود که تقریباً نسل بشر را نابود خواهد کرد.